BROJANJE SAOBRAĆAJA NA POSTOJEĆOJ PRIMARNOJ GRADSKOJ I REGIONALNOJ MREŽI SAOBRAĆAJNICA U NADLEŽNOSTI DIREKCIJE ZA PUTEVE KANTONA SARAJEVO U 2015. GODINI

U  okviru  publikacije  BROJANJE  SAOBRAĆAJA  NA  POSTOJEĆOJ  PRIMARNOJ  GRADSKOJ  I
REGIONALNOJ  MREŽI  SAOBRAĆAJNICA  U  NADLEŽNOSTI  DIREKCIJE  ZA  PUTEVE  KANTONA
SARAJEVO  U  2015.  GODINI  po  drugi  put  su  prezentovani  relevantni  podaci  nastali  kao  izraz  prethodnih
aktivnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo na ulaganje u automatski sistem brojanja saobraćaja na mreži
saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.
 
Publikacija Brojanje saobraćaja na postojećoj i planiranoj primarnoj gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica
u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo iskorištena je relevantna dokumentacija koja je prisutna
na području Federacije Bosne i Hercegovine i Kantona Sarajevo. Prikupljeni su odgovarajući parametri koji su
doprinijeli za prezentiranje podataka sa instalisanih brojača saobraćaja na postojećoj i planiranoj primarnoj
gradskoj i regionalnoj mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo.

U  izradi  Publikacije  brojanja  saobraćaja  na  postojećoj  i  planiranoj  primarnoj  gradskoj  i  regionalnoj  mreži
saobraćajnica  u  nadležnosti  Direkcije  za  puteve  Kantona  Sarajevo  korištena  je  evropska  legislativa  kao  i
legislativa  BiH,  odnosno  entiteta  i  Kantona  Sarajevo  kao  i  evropske  smjernice  koje  se  preporučuju  u  ovoj
oblasti.  
 
Publikovanjem  publikacije  doprinosi  se    adekvatnom  i  prihvatljivom  sistemu  brojanja  saobraćaja  koje  se
sprovodi  u  većini  evropskih  gradova,  a  nastala  je  kao  rezultat  dugogodišnjeg  investiranja  u  studijsko
istraživanje i instaliranu opremu na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo
od  2012-2015. godina.
 
Publikacija Brojanje saobraćaja na mreži saobraćajnica u nadležnosti Direkcije za puteve Kantona Sarajevo
ima  za  cilj  da  publikuje  analizirane  podatke  sa  stacionarnih  brojača  saobraćaja  i  prezentuje  metodologiju
obrade  izračuna  PGDS-  a  i  PLDS-a.,  te  da  relevantne  tabele  i  dijagrame  koji  će  pomoći  u  adekvatnom
planiranju i određivanju trendova što će biti i korišteno prilikom izgradnje saobraćajnica na području obuhvata.
 
Ova  druga  publikacija  sistema  uspostavljenog  na  mreži  saobraćajnica  u  nadležnosti  Direkcije  za  puteve
Kantona Sarajevo, je pokazala ispravnost ulaganja u sistem brojanja i sistem održavanja brojača saobraćaja
koji je Direkcije za puteve Kantona Sarajevo povjerila certificiranim i obučenim institucijama i može poslužiti
kao primjer i ostalim Kantonima i Federaciji BiH kao način na koji treba sistem održavati i inovirati a u cilju
njegove  svrsishodnosti  i  temelja  za  planiranje  i  analizu  saobraćaja  na  svim  saobraćajnicama  u  Bosni  i
Hercegovini.

DokumentVeličina
PDF icon publikacija_brojaci_2015_final.pdf9.06 MB
Objavi na stranici vlade: 
Ne