Projekti u realizaciji

"A" transverzala

Period:
26.06.2015

Trasa "A" transverzale proteže se kroz Općinu Novi Grad Sarajevo (Dobrinja i Aerodromsko naselje) i kroz Općinu Ilidža (Međunarodni aerodrom "Sarajevo"). Realizacija projekta "A" transverzale predviđena je u naredne tri godine u skladu sa raspoloživim finasijskim sredstvima. Glavni izvedbeni projekat "A" transverzale izrađen je na osnovu usvojenog Regulacionog plana "Dobrinja" i u potpunosti je ispoštovan. Navedenim regulacionim planom određen je koridor i gabarit saobraćajnice kao i fiksne tačke kroz koje niveleta treba da se položi. Osnovni podaci: - Dužina L= 1.215,00 m. - Saobraćajne...

Rekonstrukcija VI transverzale

Period:
12.06.2015 do 12.06.2017

Predmet ovog projekta je rekonstrukcija ulice Alije Kučukalića, dionica: od glavne gradske longitudinale (od skretanja za DZ Kumrovec) do spoja sa ulicom Safeta Zajke. Na predmetnoj dionici planirana su dva kružna toka, jedan na spoju ulice Alije Kučukalića sa ulicom Džemala Bijedića, a drugi na spoju ulice Alije Kučukalića sa ulicom Safeta Zajke.

Radovi prve faze obuhvatit će rekonstrukciju ulice Alije Kučukalića od Glavne gradske longitudinale do spoja sa ulicom Džemala Bijedića i izgradnju kružnog toka na toj lokaciji.

Osnovni podaci:
- Dužina cca 500,00 m (od GGL...